Detail projektu

Centrum SOS Archa – Vylodění

 logo diakonie

ikona home
Realizátor:
Diakonie ČCE – Západní Čechy

ikona cas
Realizace:
1. 1. 2012 – 30. 4. 2012

ikona penize
Částka:
339 000 Kč

ikona terc
Cíl:
Cílem projektu bylo vytvořit analýzu současného stavu poskytování krizové pomoci dětem a mladistvým a zjistit možnosti spolupráce školství a sociálních služeb v této oblasti v ČR a v zahraničí.

ikona palec
Výsledky:
Pro získání potřebných informací proběhlo dotazníkové šetření na základních a středních školách a dotazníkové šetření u neziskových organizací.  Bylo zjištěno, že na národní úrovni existují strategie prevence rizikového chování a metodická doporučení. Poradenská pracoviště jsou většinou na školách, služby poskytují učitelé a jakákoliv možnost anonymní komunikace odpadá. Aktivity primární prevence jsou vnímány jako izolované aktivity, většinou formou besed. Téměř 71 % škol by uvítalo externí službu krizového interventa.

Oproti tomu jsou v zahraničí programy primární prevence určovány národní koncepcí, jejímž garantem jsou příslušná ministerstva, a preventivní programy jsou vytvářeny profesními organizacemi nebo výzkumnými centry. Aktivity primární prevence jsou součástí každodenního života školy, důraz je kladen na úzkou spolupráci škola-dítě-rodina. Aktivity primární prevence zajišťují poradenští pracovníci, kteří nejsou zároveň i učitelé.

V rámci projektu byla poskytnuta podpora a ambulantní pomoc 127 rodinám, v rámci preventivních aktivit bylo osloveno 158 učitelů a navázána spolupráce s 2513 žáky a studenty z 13 ZŠ a 6 SŠ.
Byla vytvořena metodiky práce s rodinou, vytvořen a ověřen v praxi systém spolupráce s orgány sociálněprávní ochrany dětí v plzeňském regionu.


www.diakoniezapad.cz