O NÁS

Nadace Sirius byla založena v roce 2008 s cílem přispívat ke zlepšování nesnadného života dětí ohrožených v jejich přirozeném vývoji.

VSTOUPIT

O NÁSInformace o naší společnosti

Granty

Nadace Sirius vyhlašuje pravidelně grantová řízení zaměřená na řešení problémů ohrožených dětí.

VSTOUPIT

GrantyGrantová řízení

Projekty

Nadace Sirius od svého založení vyhlásila celkem 6 grantových výzev, jejichž zaměření byla vybírána na základě potřeb systematického či metodického zpracování.

VSTOUPIT

ProjektyProjekty nadace

Charita není PR

Primárním cílem charitativní činnosti Nadace Sirius je snaha pomoci, nikoliv záměr získat za dobročinné jednání jakoukoliv kompenzaci, například v podobě propagace nebo pozitivního PR. Ve skutečné charitě musí jít vždy o vnitřní potřebu, ne o snahu zviditelnit sebe samotné. Výjimkou jsou situace, kdy je cílem motivovat další dárce, avšak i zde musí být zachováno pravidlo, že nejde o popularizaci k vlastnímu prospěchu.

Důsledné projektové řízení

Veškeré realizované aktivity Nadace Sirius se řídí principy projektového řízení. Jsou zpracovávány finanční plány a detailní harmonogramy aktivit, dochází k jejich pravidelnému sledování a vyhodnocování a jsou jasně definovány cíle a výstupy jednotlivých aktivit. Rovněž se průběžně vyhodnocují rizika a sleduje se efektivní nakládání s finančními i lidskými zdroji.

Dary se nepoužívají na úhradu nákladů nadace, všechny směřuji do jednotlivých projektů

Případné dary poskytnuté Nadaci Sirius třetími osobami jsou v plné výši přerozdělovány mezi realizátory projektů v rámci grantových řízení nebo v rámci udělení přímých grantů. Provozní náklady samotné nadace jsou hrazeny vždy a zásadně pouze z příspěvků zakladatelů.

Zaměření na projekty se systémovým významem

Nadace Sirius se zaměřuje na problémy celospolečenského rozsahu. Svou činností se snaží napomáhat k hledání systémových a koncepčních řešení těchto problémů.

Primární působení na rozum, nikoliv na city

Nadace Sirius při oslovování dárců a podporovatelů nikdy nevyužívá emoční argumentaci. Celé působení nadace je založeno na racionálních argumentech a věcném přesvědčování veřejnosti o hodnotách, které nadace podporuje.

Transparentnost

Nadace Sirius informuje o své činnosti pravdivě a pravidelně. Ve vztahu k jiným organizacím jedná vždy čestně a transparentně.

banner2-180x50